YENİLİKÇİ YAZILIMLAR YARIŞIYOR
Yarışmacı giriş

Amaç ve Kapsam

Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor (Y3) Yarışma Programının bu yılki teması, elektro-optik (E/O) uydu fotoğraflarından çeşitli hedeflerin otomatik tespiti olarak belirlenmiştir. Y3 Yarışması bu kapsamda E/O uydu görüntülerinden otomatik hedef tespit ve tanıma konularında ülkemizde var olan yetenek ve birikimleri adil ve hassas bir şekilde ölçmeyi hedefleyen bir yarışmadır. Bu kapsamda Y3, ülkemizde görüntülerden otomatik hedef tespit ve tanıma konularında yetenek ve bilgi birikimi olan firma/KOBİ/kamu kurumu/araştırma grubu ve tek araştırmacıların uygulamalarının çeşitli hedef tipleri için otomatik tespit ve tanıma performanslarının ölçülmesini hedeflemektedir.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından belirlenen bir takım hedeflerin E/O uydu görüntülerinden otomatik olarak tespit edilmesine yönelik olarak, yenilikçi görüntü işleme yöntemleri kullanan algoritmaların yarışacağı Y3, söz konusu algoritmaların tespit ve tanıma performansları açısından sıralanmasını sağlayacaktır.

Yarışmanın performans ölçüm süreçleri ODTÜ Görüntü Analiz Merkezi (OGAM) tarafından yürütülecektir. Görsel veri çeşitleri ve değişken hedef tipleri için otomatik tanıma performansını ölçmek amacıyla OGAM tarafından geliştirilen bir donanım ve yazılım altyapısı kullanılacaktır.

Ödül

Kategorilerde dereceye girenlere toplamda 100,000₺.

Kapsam

Uydu görüntülerinden 5 farklı sınıftan hedeflerin otomatik olarak tespit edilmesi.

Hedefler

Uçak, Gemi, Bina ve Hangar, Heliport, POL ve RADOM.

ÖNEMLİ TARİHLER

 • 30 Kasım 2018
  14 Aralık 2018

  SSB'ye son başvuru tarihi

 • 2 Mayıs 2019

  Yazılımların son teslim tarihi

 • 1 Haziran 2019

  Sonuçların açıklanması

 • Ödül
  Töreni

Kural ve Esaslar

Yarışma kapsamında yüksek çözünürlüklü (1 metre ya da daha yüksek çözünürlüğe sahip, üç bant - RGB) uydu görüntüleri üzerinde alt başlıklarda tanımları verilen sınıflar tespit edilecektir.

Uçak
Askeri veya sivil amaçlar için kullanılan tüm sabit kanatlı hava taşıtları Uçak olarak sınıflandırılacaktır.
Bina/Hangar
Her tip üzeri kapalı insan yapısı barınma mekanı Bina/Hangar olarak sınıflandırılacaktır.
POL/RADOM
Beyaz veya farklı renkte silindirik insan yapısı depolar POL olarak sınıflandırılacaktır. Radar antenlerini çevreleyen beyaz veya farklı renkte küresel insan yapısı unsurlar RADOM olarak sınıflandırılacaktır.
Gemi
Limanlarda iskele veya rıhtımlara bitişik durumda bulunan askeri veya sivil amaçlar için kullanılan yüzen platformlar ile açık denizde bulunan askeri veya sivil amaçlar için kullanılan yüzen platformlar Gemi olarak sınıflandırılacaktır.
Heliport
Heliport, bir döner kanatlı hava taşıtının inmesi için tasarlanmış, üzerinde "H" harfi bulunan pist alanıdır.
 • Yarışmaya katılmak isteyen kişi, grup, kurum veya firmalar başvurularını SSB Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı’na yapacaklardır. Adaylar, konu özelinde bilgi birikimleri ile ilgili gördükleri bilgi ve dokümanları (eğer varsa, kendilerine ait bildiri veya makale, patent veya patent başvurusu, tamamlanmış projelerin özetleri vb.) başvuru esnasında SSB’ye dilekçe/yazı ekinde sunacaklardır. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, postadan kaynaklı gecikmeler ya da teslimatın yapılmaması durumunda oluşabilecek mağduriyetler konusunda sorumluluk başvuru sahibine aittir.
 • Yarışmaya katılımı SSB tarafından onaylanan firma/KOBİ/kamu kurumu/araştırma grubu ve tek araştırmacıların başvuruda belirttikleri adrese yarışmaya kabul edildiklerine dair bildirim yapılacaktır.
 • Yarışmacılar katılım başvuruları haricindeki tüm işlemlerini (yazılımların yüklenmesi, yarışma ile ilgili bilgi paylaşımı ve sonuçların takip edilmesi vb.) SSB tarafından verilecek olan, y3.ogam.metu.edu.tr alanında tanımlı kullanıcı hesapları ile yapacaklardır.
 • Yarışmacılar, yazılımlarını (kaynak kodları derlenmiş bir şekilde ve ilgili kaynak kod dosyaları içermeyen çalıştırılabilir ikili (binary) uygulamalar), kullanıcı hesapları aracılığıyla y3.ogam.metu.edu.tr alanına yükleyeceklerdir.
 • Yarışmaya katılım tek veya birden çok hedef sınıfı için olabilecektir.
 • Yarışmanın performans ölçüm süreçlerinin teknik yürütücüsü olan ODTÜ Görüntü Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OGAM) araştırıcıları ve öğretim üyeleri ile performans ölçme sürecine destek veren kişi, kurum ve firmalar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmacılara sağlanacak tüm veriler y3.ogam.metu.edu.tr alanında tanımlı kullanıcı hesapları üzerinden paylaşılacaktır.
 • Yarışmacılara işlevsel testler için örnek veri(ler) sağlanacaktır.
 • Otomatik tanıma performanslarının ölçüleceği yüksek çözünürlüğe sahip uydu verileri (test verileri) Yarışmacılar ile paylaşılmayacaktır. Yarışmacıların algoritma tasarımları ve algoritmaların eğitimi için ihtiyaç duydukları verileri açık kaynaklardan temin etmeleri ya da öz kaynaklarından sağlamaları beklenmektedir.
 • Yarışmacılar ile yazılımların sisteme nasıl yükleneceği ve farklı platform ve işletim sistemleri durumlarının nasıl ele alınacağı detaylı bir şekilde paylaşılacaktır.
 • Yarışma sonunda yarışmacılarla, kendi yazılımlarına ait otomatik tanıma performansı, sıralamadaki konumu vb. bilgilerin paylaşılması SSB tasarrufundadır.
 • Yarışma bünyesinde otomatik tespit edilmesi istenen hedeflere ait doğruluk maskeleri askeri alan uzmanları tarafından işaretlenmiştir. Bu işaretleme sürecinde oluşabilecek kullanıcı hataları performans ölçümü esnasında ihmal edilecektir.
 • Yazılımlar çıktı olarak her bir hedef sınıfı için, test görüntülerinin her bir pikselinin ilgili hedef sınıfına ait olma olasılığını (olasılık görüntüsü) sağlayacaklardır.
 • Yazılımların gürbüzlükleri Yakalama-Kesinlik (Recall-Precision) eğrileri kullanılarak ölçülecektir.
 • Yakalama, ilgili sınıf olarak işaretlenen ve doğruluk maskesinde o sınıfa ait olan piksellerin, doğruluk maskesinde o sınıfa ait piksellerinin toplam sayısına oranıdır.
 • Kesinlik, ilgili sınıf olarak işaretlenen ve doğruluk maskesinde o sınıfa ait olan piksellerin, o sınıfa ait olarak işaretlenen piksellerinin toplam sayısına oranıdır.
 • Yazılımlar tarafından sağlanan olasılık görüntüleri farklı eşik değerleri ile eşiklenerek her eşik değeri için yakalama ve kesinlik değerleri hesaplanacak ve Yakalama-Kesinlik eğrileri oluşturulacaktır. Her yazılım ve hedef sınıfı için Yakalama-Kesinlik eğrisinin altında kalan alan hesaplanarak gürbüzlük skoru elde edilecektir. Bu skor Yarışmacılar ile paylaşılacak, ancak sıralama için kullanılmayacaktır.
 • Yazılımların başarımı, doğru sınıflandırılan arka plan pikselleri çıkartıldıktan sonra, rastgele bir pikselin doğru sınıflandırılma olasılığı ile ölçülecektir. Doğru sınıflandırma olasılığı, doğru sınıflandırılan hedef piksellerinin, gerçek hedef pikselleri ile hedef olarak sınıflandırılan piksellerin kesişim kümesine oranı (Jaccard Index) ile hesaplanacaktır. Her bir yazılım için en yüksek doğru sınıflandırma olasılığını veren eşik değeri kullanılacaktır.
 • Yazılımların tüm sınıflar için toplam başarımı, her hedef sınıfı için bir önceki maddede açıklanan skorların eşit ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
 • Performans testleri sırasında SSB tarafından belirlenecek makul sürenin aşılması durumunda ilgili yazılımın testi durdurulacak ve yazılımın durdurulana kadar elde ettiği performans raporlanacaktır.
 • Yarışmacılar SSB’nin önceden yazılı izni olmadan üçüncü taraflara yarışma ile ilgili bilgilendirme, basın açıklaması, yalanlama ya da doğrulama yapmayacaklardır.
 • Yarışmacılara SSB ve/veya OGAM tarafından iletilen veri ve bilgiler, hiçbir diğer firma/kurum/kuruluş/araştırmacı ya da üçüncü taraflar ile paylaşılmayacaktır.
 • SSB’nin Yarışmacı olarak onayladığı kişi, firma ve kurumların gizliliğinin sağlanması için, Yarışmacılar SSB başvuru aşamasının ardından yarışmanın geri kalanında kullanacakları Yarışmacı hesabı üzerinden sürece devam edeceklerdir.
 • Yarışmacıların kimlikleri ve hangi Yarışmacı hesabının hangi kişi/firma/kuruma ait olduğu sadece SSB tarafından bilinecek; OGAM, diğer Yarışmacılar ve üçüncü taraflar ile paylaşılmayacaktır.
 • Performans ölçümünde kullanılacak test verileri, süreç boyunca gizli tutulacak, hiçbir firma/kurum/kuruluş ve araştırmacı ile paylaşılmayacaktır.
 • OGAM Yarışmacılar tarafından sağlanan yazılımları sadece yarışma sonuçlarını elde etmek ve SSB’ye raporlamak için kullanacaktır.
 • SSB yarışma sonuçlarını rekabet dezavantajı yaratacak şekilde hiçbir firma/kurum/kuruluş ile paylaşmayacaktır.
 • Yarışma sonuçları, SSB ve OGAM’a herhangi bir hukuki ve mali yükümlülük getirmez. SSB, bu yarışma sonuçları dayanak gösterilerek herhangi bir sözleşme yapmaya zorlanamaz.
 • SSB ve OGAM, işbu yarışmaya esas teşkil edecek yazılımların hazırlanması, derlenmesi, yüklenmesi, testi ve benzeri faaliyetlere ilişkin olarak yarışmacıların yapacakları masraflardan ve karşılaşabilecekleri zarar ve harcamalardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 • SSB tarafından sağlanacak hesapların giriş şifrelerini değiştirmek ve bilgilerinin güvenliğini, gizliliğini korumak Yarışmacıların sorumluluğundadır.
 • Yazılımları performans ölçümünün gerçekleştirileceği sisteme yüklemek Yarışmacıların sorumluluğundadır.
 • Yazılımların yarışma için gerekli formata getirilerek, sisteme tekrar yüklenmesi gerekir ise, düzenlemeler yapılarak tekrar yüklenmesi Yarışmacıların sorumluluğundadır.
 • Yazılımların güvenli şekilde sisteme yüklenmesini sağlamak ve uygulamalarının koşturulması için seçilecek konfigürasyonun güvenlik koşullarını belirlemek Yarışmacıların sorumluluğundadır.
 • SSB, kendi takdirine bağlı olarak, Yarışmaya Usul ve Esaslarında gerekli gördüğü değişiklikleri yapmakta, başvuru tarihlerini ve ödülleri değiştirmekte serbesttir.
 • Yarışmacılar yukarıda belirtilen Yarışma Usul ve Esaslarını peşinen kabul etmiş sayılır.
Kategori/Sıralama Ödül
Tüm sınıflar birincisi 25.000₺
Tüm sınıflar ikincisi 15.000₺
Tüm sınıflar üçüncüsü 10.000₺
Uçak sınıfı birincisi 10.000₺
Bina/Hangar sınıfı birincisi 10.000₺
POL/RADOM sınıfı birincisi 10.000₺
Gemi sınıfı birincisi 10.000₺
Heliport sınıfı birincisi 10.000₺
 • Ödüllerin dağıtılıp dağıtılmaması SSB tasarrufundadır. Yarışmaya yeterli katılımın olmaması, Yarışmacıların beklenen performansa erişememesi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmayan çeşitli nedenler ile, SSB Yarışmayı veya ödül dağıtımını iptal edebilir.
 • Ödüllerden kaynaklanan tüm mali yükümlülükler (vergi, harç vb.) ödül alan Yarışmacılara aittir.

Başvuru

Yarışmaya katılmak isteyen kişi, grup, kurum veya firmalar başvurularını en geç 30/11/2018 14/12/2018 tarihi mesai saati bitimine kadar SSB Ar-Ge Dairesi’ne resmi yazı ya da dilekçe ile yapacaklardır.

Adaylar, konu özelinde bilgi birikimleri ile ilgili gördükleri bilgi ve dokümanları (eğer varsa, kendilerine ait bildiri veya makale, patent veya patent başvurusu, tamamlanmış projelerin özetleri vb.) başvuru esnasında SSB’ye dilekçe/yazı ekinde sunacaklardır. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, postadan kaynaklı gecikmeler ya da teslimatın yapılmaması durumunda oluşabilecek mağduriyetler konusunda sorumluluk başvuru sahibine aittir.

Yarışmacılar tarafından hazırlanan ve bu yarışma kapsamında test edilecek yazılımlar, y3.ogam.metu.edu.tr adresine, SSB tarafından verilecek hesaplar ile giriş yapılarak, en geç 02/05/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar yüklenecektir.

Savunma Sanayii Başkanlığı, Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı,
Devlet Mahallesi, Süleyman Emin Caddesi, No:6-7, 06420 Çankaya, Ankara / TÜRKİYE
İrtibat Noktası: Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü
Tel : +90 312 411 90 00
Faks : +90 312 411 93 86
E-posta: btmd@ssm.gov.tr